صندوق پستی
91735-484
سایت اینترنتی
www.koaj.ir
پست الکترونیکی
info@koaj.ir
تلفن گویا
37016881
دورنگار
37628330-1
سامانه پیامک
3000765555
آدرس  تقاطع بلوار خیام و فردوسی