مدیر امور اداری

نام و نام خانوادگی : سید حمزه رضوی
شماره تماس مستقیم : 37016318
شرح وظایف :
1)نظارت بر اجرای دقیق و صحیح قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعملهای موجود اداری
2) نظارت بر نحوه جذب و تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان
3) نظارت بر نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ارتقاء و انتصاب کارکنان
3) نظارت بر نحوه اجرای تشکیلات اجمالی و تفصیلی سازمان
4) نظارت بر نحوه تهیه و تدوین بخشنامه ها و دستورالعملهای نیروی انسانی