سرپرست امور پشتیبانی و رفاه

نام و نام خانوادگی : علیرضا غلام زاده
شماره تماس مستقیم : 37016331
شرح وظایف :
1-نظارت و برنامه ریزی در حوزه تدارکات و امور خودرویی
2-نظارت بر امور رفاهی، بیمه پرسنل و پیگیری اجرای بخشنامه های مرتبط
3-نظارت و تامین امکانات مورد نیاز ساختمانها و زائرسراهای تحت پوشش