سرپرست امور پشتیبانی و رفاه

نام و نام خانوادگی : کریم نوروزی نژاد
شماره تماس مستقیم : 37016535
شرح وظایف :
1-اداره ساختمان : طراحی،حفظ ونگهداری اموال غیرمنقول سازمان
2-اداره خدمات : خدمت رسانی وبرآورده نمودن اموررفاهی وخدماتی پرسنل وسازمان
3-اداره تدارکات : خریدوتهیه ملزومات اداری، تهیه ، سرویس ونگهداری خودروهای سازمان جهت ترددپرسنل درداخل وخارج ازمرکز