رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی

نام و نام خانوادگی : حسین خاکی
شماره تماس مستقیم : 37016643
شرح وظایف :
1- ارتقای جایگاه مدیریت ریسک در بخش کشاورزی با برقراری سیستم پایش و پیش آگاهی و هشدار
2-ارتقای سطح آگاهی و آمادگی بهره برداران با استفاده از پیش آگاهی و هشدار از طریق هماهنگی با معاونت ها مدیریت ها و صندوق بیمه کشاورزی
3- هماهنگی بین بخشی و فرابخشی به منظور اجرای مراحل چهارگانه مدیریت بحران و پیشگیری و پیش‌بینی آمادگی مقابله و بازسازی و بازتوانی
 4-ارائه گزارشات حوادث غیر مترقبه به مراجع ذیصلاح ملی و استانی
5- پیگیری امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه تخصصی خودسازی سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی