بازگشت
 
  
آغاز برداشت جو

آغاز برداشت جو

آغاز برداشت جو در شهرستان جوین    ۱۳۹۷/۰۳/۱۹   

  
آغاز برداشت کلزای

آغاز برداشت کلزای

برداشت کلزا در شهرستان جوین شروع شد.    ۱۳۹۷/۰۳/۱۹   

  
مزرعه الگویی گیاهان دارویی

مزرعه الگویی گیاهان دارویی

بازدید از مزرعه گیاهان دارویی توسط کارشناسان پهنه    ۱۳۹۷/۰۳/۰۶   

  
برداشت گل محمدی در جوین

برداشت گل محمدی در جوین

سال زراعی جاری ۳۵ تن محصول گل محمدی از سطح ۱۷ هکتار از گلستانهای این شهرستان برداشت شد.    ۱۳۹۷/۰۳/۰۶   

                 

   کل : ۶۱  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶