بازگشت
 
                    

جلسه شورای هماهنگی

جلسه شورای هماهنگی با حضور روسای ادارات و مسئولین واحد ها برگزار شده در این جلسه کلیه همکاران به ارائه گزارشی از عملکرد ...    ۱۳۹۷/۰۷/۱۶   

        

   کل : ۷۷  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶