اطلاعیه ..... اطلاعیه ...... اطلاعیه ....
۱۳۹۶/۱۰/۱۱

اطلاعیه ..... اطلاعیه ...... اطلاعیه ....

روابط عمومی از اطلاعیه استعلام قیمت پروژه انتقال آب با لوله روستای باشتین خبر داد

بسمه تعالی
    استعلام قیمت اجرای پروژه
                                                شماره : 7806/ص/26
                                                تاریخ: 11/10/96
شخص حقیقی/ شرکت ....................................
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان داورزن در نظر دارد پروژه زیر را از طریق استعلام قیمت جهت اجرا واگذار نماید لذا از آن شرکت محترم دعوت می شود پیشنهاد قیمت خود را با در نظر گرفتن مفاد این استعلام حداکثر تا تاریخ 14/10/1396به جهاد کشاورزی تحویل و رسید دریافت نمایید.
    1- موضوع استعلام و شرح مشخصات:
الف) گود برداری (حفر کانال) با بیل مکانیکی به عمق 2/1 متر
ب) رگلاژ کف کانال
ج) خاک سرندی رو و زیر لوله ها درصورت نیاز
د) جوشکاری
ر) لوله گذاری و خوابانیدن لوله ها
ه) نصب اتصالات
ز) تست پروژه
ی) پر کردن و تحویل به کارفرما
    2- محل اجرای کار: شهرستان داورزن، روستای باشتین به شرح ذیل:
محل اجرا
شرح عملیات مورد نیاز و قیمت پیشنهادی


متراژ
سایز لوله
روستا: باشتین
3500 متر
لوله سایز160 ، 4اتمسفر،80 PE
نام منبع آبی: چاه نقاب باشتین


    3- مدت زمان اجرای پروژه:20 روز
    4- مبلغ تضمین شرکت در استعلام مبلغ 000/000/30 ریال است که باید به یکی از صور ذیل به همراه سایر اسناد در پاکت سر بسته تحویل واحد امور قراردادهای مدیریت جهاد کشاورزی گردد.
    الف) ضمانت نامه بانکی ب) ضمانت نامه بیمه ای ج) وجه نقد یا چک مسافرتی
    5- درصورتی که تمایل به پاسخ این استعلام ندارید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخه 14/10/96 به این مدیرت اطلاع دهید.
    6- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 14 مورخ 14/10/1396 می باشد.
    7- پروژه بایستی توسط پیمانکار بیمه مسئولیت شود و درصورت بروز مشکل کارفرما و ناظر پروژه (مدیریت جهاد کشاورزی) هیچگونه مسئولیتی را در این مورد نخواهد داشت.
    8- تمام اسناد و مدارک و از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد وهمراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.
    9- کمیسیون معاملات جهاد کشاورزی داورزن در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. برندگان اول و دوم براساس استعلام و براساس آئین نامه تعیین برنده ، آیین نامه معاملات دولتی و دیگر مقررات و حسب نیاز تجزیه بهای ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده، تعیین می شود.
    10- هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد کنندگان با هم تبانی کرده اند، مطابق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
    11- بر روی پاکت پیشنهادات باید موضوع استعلام قیمت قید و درب پاکت ممهور به مهر شرکت و بسته گردد.
    12- برنده استعلام باید حداکثر تا دو روز پس از تعیین برنده با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی، به انعقاد پیمان مبادرت نمایند، در غیر اینصورت تضمین شرکت او در استعلام بدون هیچ تشریفاتی به نفع جهاد کشاورزی ضبط می شود پیشنهاد دهنده حق اعتراضی از خود را سلب می نماید.درصورتی که برنده استعلام در مهلت پیش بینی شده، حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده استعلام اعلام می شود و چنانچه او نیز باتوجه به موارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد قرارداد پیمان نشود. تضمین شرکت اوهم به نفع شرکت جهاد کشاورزی ضبط می گردد.
    13- پس از تعیین نفرات اول و دوم استعلام، تضمین شرکت در استعلام نفرات بعدی بلافاصله مسترد می شود.
تبصره: درصورت انصراف نفرات اول و دوم از انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در استعلام به نفع کارفرما ضبط می شود.
    14- مهرو امضا این پیشنهاد، به منزله اطلاع کامل پیشنهاد دهنده از متن قوانین و مقررات، مصوبات، آیین نامه و دستورالعمل ها می باشد.
    15- کلیه کسورات قانونی پیمان بر عهده برنده استعلام می باشد.
    16- پیشنهادی که فاقد شرایط و مدارک مورد نیاز فوق از جمله ضمانت شرکت در استعلام باشد، از استعلام خارج می گردد.
    17- لازم است رشته طبقه بندی تشخیص صلاحیت مندرج در گواهی صلاحیت پیمانکار با موضوع مورد استعلام مرتبط باشد.
    18- اجرای پروژه حتما بایستی طبق نقشه دفترچه طراحی شده اجرا گردد و در صورت نیاز به تغییرات در مسیر حتما صورتجلسه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان الزامی می باشد.
 
 
کمیسون معاملات کارفرما: حسین باشتنی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان د اورزن نماینده مالکین
 
 
 
 
ناظر پروژه     مهرو امضا پیشنهاد دهنده
نماینده مدیریت جهاد کشاورزی
مهدی زارع مقدم
 
 
 
 
موضوع:
پاسخ استعلام پروژه اجرای ساماندهی اراضی روستای باشتین به شماره 7806/ص/26 مورخه 11/10/96
سلام علیکم:
بااحترام، به استحضار می رساند اینجانب / شرکت بااطلاع کامل از شرایط برگزاری استعلام قیمت و باتوجه به بازدید میدانی و بررسی موقعیت پروژه مورد استعلام (از نظر جغرافیایی، طول مسیر و .... قیمت های پیشنهادی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.
 
 
محل اجرا
شرح عملیات مورد نیاز و قیمت پیشنهادی


متراژ
سایز لوله
روستا: باشتین
3500 متر
لوله سایز160 ، 4اتمسفر،80 PE
نام منبع آبی: چاه نقاب باشتین


مبلغ پیشنهادی : ................................................................................ریال (به حروف: )


 
ضمناً اینجانب / شرکت متعهد می شود که درصورت انصراف از انعقاد قرارداد به کارفرما اجازه داده می شود که مبلغ تضمین شرکت در استعلام را به نفع خود ضبط نماید.
 
 
 
 
مهر وامضای شخص حقیقی /شرکت
 
 
 
 
 
 
 
 

آدرس و شماره تماس پیشنهاد دهنده:


منبع : خبرنگار: مهری محمدی خواه
تعداد بازدیدها : ۱۴۹
مطالب مرتبط با این موضوع :

دریافت تصاویر خبر
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید