صدور و تمدید مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
    صدور و تمدید پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
    صدور و تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
    انتقال مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
    پروانه تأسیس آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور
    آموزش و نظارت برفعالیت مأمورین شبکه تلقیح مصنوعی
    ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرح های حوزه امور باغبانی
    حمایت و تشویق تولیدکنندگان حوزه باغبانی برای بیمه کردن محصولات، تجهیزات و اماکن تولیدی
    تاییدیه معرفی نامه طرح های اولویت دار تولیدی حوزه باغبانی به صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات
    ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش و بلند مدت)
    صدور پروانه تاسیس تشکل‌های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (شرکت فنی- تخصصی مکانیزاسیون)
    صدور پروانه بهره برداری تشکل‌های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (شرکت فنی- تخصصی مکانیزاسیون)
    اجرای سامانه نوین آبیاری
    تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل
    بازسازی و نوسازی قنات
    اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
    اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی
    تامین آب کشاورزی از طریق پروژه های کوچک آبی
    پوشش ژئو ممبران استخرهای ذخیره آب
    ساماندهی اجرای طرح زهکشی زیر زمینی
    تعیین نیاز آبی محصولات باغی و زراعی
    معرفی بهره برداران جهت دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری(تملک دارایی ها و سرمایه در گردش)
    سوخت‌رسانی به بهره‌برداران بخش کشاورزی
    مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
    مجوز بهره‌برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
    مجوز طرح توسعه وشروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
    صدور گواهی بهداشت نباتی
    صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک
    صدور مجوزهای آبزی پروری
    مجوز تاسیس استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی
    پروانه بهره‌برداری استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی
    مجوز توسعه استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی
    مجوز پرورش ماهیان زینتی
    مجوز تولید بچه ماهی
    مجوز پرورش ماهیان گرم آبی، سرد آبی و دریایی
    مجوز پرورش ماهی در قفس، میگو، میگوی آب شور، میگوی آب شیرین
    ارائه معرفی‌نامه برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی
    مجوز صنایع تبدیلی آبزیان
    صدور موافقت نامه با تغییر کاربری موضوع تبصره۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
    صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون
    ابطال یا تغییر در موافقت نامه یا مجوزهای صادر شده موضوع ماده ۶ قانون۲
    تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی مشمول تغییر کاربری موضوع ماده۲ قانون
    تجدید نظر در مجوزهای تغییر کاربری
    حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتباط مردمی (سامانه ۱۳۱)
    جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز
    تشخیص نوعیت اراضی
    واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی (اجاره، فروش و انتقال قطعی)